מבית דרכי הוראה לרבנים

הלכות אמה על אמה

תוכן הספר

הקדמה

 • רבי יהושע מנה את מנהגי האבלות שראוי לנהוג בהם כדי לעשות זכר לחורבן, וז"ל הגמרא: "אלא כך אמרו חכמים, סד אדם את ביתו בסיד ומשייר בו דבר מועט. וכמה? אמר רב יוסף אמה על אמה. אמר רב חסדא כנגד הפתח".

וכתוב בשו"ע (סי' תק"ס סעי' א'): "משחרב בית המקדש תקנו חכמים שהיו באותו הדור שאין בונים לעולם בנין מסוייד ומכוייר כבנין המלכים, אלא טח ביתו בטיט וסד בסיד ומשייר מקום אמה על אמה כנגד הפתח בלא סיד. והלוקח חצר מסויידת ומכויירת (פי' מצויירת) הרי זו בחזקתה ואין מחייבין אותו לקלוף בכותלים".

מקום עשייתו

 • חייב אדם להשאיר בקיר ביתו כנגד הפתח אמה על אמה מרובעת בלא סיד (טיח) כדי לזכור את החורבן.
 • כאשר אין מקום כנגד הפתח – יניח אמה על אמה בכל מקום אחר, ובלבד שיהיה במקום בולט וניכר לעין, וטוב שיניח מעל הפתח.

חדרים

 • אין צורך להשאיר אמה על אמה בכל חדר בבית, אלא בחדר אחד בבית. וכתב הכה"ח (בסי' תק"ס ס"ק י"א) שהעיד הגר"ח פלאג'י שכל בית שיש בו אמה על אמה נכון הוא לעולם, וראה במשנה ברורה (סי' תקס ס"ק ב( שהשאיר בצריך עיון על מה שנהגו להקל בזה.

שתי כניסות

 • בית שיש לו שני פתחים בשני מקומות שונים, צריך להשאיר אמה על אמה בכל פתח, מפני הרואים ובדיעבד אם לא הניח בכניסה השניה יתלה שם שלט שהניח אמה על אמה בכניסה הראשונה.

שיעורו

 • שיעור אמה על אמה – לחזו"א כ-52/52 ס"מ, ולגר"ח נאה כ- 48/48 ס"מ וטוב לחוש לחזו"א וצריך לעשותו מרובע ולא בצורה אחרת.

השארתו חשוף

 • יש לשייר אמה על אמה בין אם צבעו את הקירות ובין אם ציפו אותם בטפט. ואין לצבוע את מקום ה"אמה על אמה" אפילו לא בצבע שחור וכן אין להניח בו תמונה אפי' של הכותל.

קיר המכוסה בטפט

 • קיר המכוסה בטפט יש להשאיר אמה על אמה ללא טפט וכן יש לגרד את הסיד מן הקיר ואין להסתפק בהורדת הטפט.

קנה או שכר מיהודי ואין בו

 • אדם שקנה או שכר דירה מסוידת מיהודי, ואין בה אמה על אמה "זכר לחורבן" – חייב לקלוף את הקיר. וכל שכן אם בנה או סייד את ביתו ולא השאיר אמה על אמה בשוגג או במזיד – חייב לקלוף את הקיר.

משכיר שאינו מסכים

 • כאשר אדם שוכר דירה והמשכיר אינו מסכים שיקלף מהקיר את הצבע בשיעור אמה על אמה, עליו לקבוע בקיר שק בשיעור אמה על אמה.

קנה או שכר מגוי

 • אדם שקנה דירה מסוידת צריך לברר מי בנאה אם בנאה יהודי ולא הניח בה אמה על אמה צריך לקלוף כשיעור הנ"ל ואם בנאה גוי לא חייב לקלף את הסיד, אך אם רוצה לסיידה צריך לשייר בה כדי אמה על אמה.
 • אדם ששכר מגוי דירה מסוידת אינו צריך לקלף את הסיד.

בית הכנסת

 • בית כנסת ובית מדרש, אין צורך לשייר אמה על אמה.

סוכה

 • סוכה שתולים בה וילונות יפים, אין צריך לשייר בה אמה על אמה, אלא אם כן גר בה גם בשאר ימות השנה.

בחורי ישיבה

 • בחורי ישיבה אינם יכולים, לגרד אמה על אמה בחדריהם על דעת עצמם כיון שיש להם דין של שוכר זמני שאינו יכול לגרד בלי רשות בעל הבית. וכן שמא דין כל הפנימיה כדין בית אחד וטוב שילמדו בחדרים כך שיהיה להם דין בית מדרש.

חייל בצבא

 • חייל בצבא אינו יכול לגרד אמה על אמה על דעת עצמו בחדר שגר בו בצבא כיון שיש לו דין של שוכר זמני שאינו יכול לגרד בלי רשות בעל הבית.

עשיית גילופין בגבס בבית

 • לספרדים אסור לעשות קיר מגולף בגבס אומנתי כמו שעושים בבתי מלכים אמנם לאשכנזים אם משאיר אמה על אמה מותר. ומכל מקום גם לספרדים אם קנה בית שיש בו קירות כאלו יוכל להשאירם ולא צריך לקלפם.

קיר גבס

 • קירות גבס של היום, הינם זולים וזמניים ואין מפתחים בהם פיתוחים ליופי, על כן אין דינם כקירות גבס שבזמן חז"ל, ומכל מקום צריך לשייר בהם אמה על אמה.

ספרים נוספים

מאמר מרדכי לימות החול

שו"ת הרב הראשי חלק א'

שו"ת הרב הראשי חלק ב'

שו"ת מאמר מרדכי חלק א'

שו"ת מאמר מרדכי חלק ב'

מאמר מרדכי הלכות שבת - חלק א'

מאמר מרדכי הלכות שבת - חלק ב'

מאמר מרדכי הלכות שבת – חלק ג'

מאמר מרדכי הלכות שבת – חלק ד'

מאמר מרדכי הלכות שבת - חלק ה'

מאמר מרדכי הלכות סת"ם

דברי מרדכי - ספר בראשית

דברי מרדכי - ספר שמות

דברי מרדכי - ספר ויקרא

דברי מרדכי - ספר במדבר

דברי מרדכי - ספר דברים

בית אליהו

ברית אליהו

דרכי טהרה

הגדה של פסח

אתר הרב מרדכי אליהו

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה