תגיות: קידוש

בצק שמעורב בו חלב האם ברכתו "מזונות" או "המוציא"? - הדלקת נרות שבת בשמן זית או בנרות? - האם מותר לחמם במיקרוגל דברי מאכל בשריים וחלביים? - האם מותר לקחת ויטמנים ותוספי תזונה בשבת? - ברכת שבע ברכות האם מברכים את כל הברכות כולם ללא יוצא מן הכלל?
מתי מותר לפנות לבתי משפט וערכאות? - מה מברכים על פיתה קשה וצנימים? - הסגולות לזכות בזרע קודש בר קיימא - האם מותר להשתמש מבחינה הלכתית בחומרים כגון: קנאביס וחגיגת ודומיהם? - תמצית דיני ראש חודש וסעודה רביעית
מצוות ומעלת שניים מקרא ואחד תרגום - מה המנהג אם ח"ו נפל ספר תורה? - מה דין דפנות והסכך שהיו בסוכה לאחר חג הסוכות? - מעלת הלומד והשונה הלכות בכל יום ידיעת ההלכה על בוריה
מדוע כמעט ואין איזכור לדברי הזוהר הקדוש בדברי הגמרא והראשונים?- מהו גובה המתנה שי שלתת בשמחות - האם מותר לתת משוב על מורי בית הספר - האם מותר להשתמש במשאבת חלב בשבת ע"י שעון שבת
נסיעה בטרמפים הזהירות הנדרשת ברוחניות ובגשמיות - סדר התפילה בערב שבת, וקבלת השבת מוקדם - האם אפשרי שבת כהן תתחתן עם ישראל - מהו מקור המנהג לא לבשל בצל ושום יחד - ודיני ברכת המזון
האם אפשר ללכת לים או לבריכה בשלושת השבועות? - האם בקריאת האור החיים הקדוש גם אם אדם לא מבין יש בזה מעלה כמו הזוהר? - יש אנשים שמרגישים שעשו להם עין הרע איך אפשר לדעת ואיך אפשר לחשוש לכישופים או להוציא כישופים? - האם אפשר להתקין מצלמה במפעל על מנת לגלות גניבות ויתכן שאדם שעובר יצטלם במצלמה הזאת בשבת?
הנהגות מיוחדות בזמן מלחה ועל כל צרה שלא תבוא - דעת מרן הרב בגיוס בנות, שירות לאומי - הודעה לצד המשודך על נטילת כדורים פסיכיאטרים - דעת הבן איש חי ורבני בגדד על חברת כל ישראל חברים אליאנס
איך ינהג אדם שאכילת סעודה רביעית גורמת לו לצרבת והקאות? - ישיבה בראש השלחן לראש משפחה - הבאת עצמות הבן איש חי לקבורה בארץ - תפילה על בן עד ארבעים יום, איך תנהג אישה שאין בעיניה עדיפות דווקא לבנים זכרים
עד כמה יש להשתדל בפידיון שבויים? - יין של קידוש בכשרות הבד"ץ עדה החרדית - האם מועיל לספרדים? -איך מחזיקים כוס של קידוש? - סגולה להצלחה במשפט
האם מותר לקנות ממכירות של "הוצאה לפועל"? - ע"פ תורת הסוד על האישה להדליק נרות שבת ואח"כ לברך ולא להיפך - כפרה על גניבת כסף ואיסור קבלת החזר כסף וממון החדשודים כגזולים - "משנכנס אדר מרבים בשמחה"- להרבות בתורה ושמחה ע"י ההכרה בניסים
האם מקווה האר"י הוא אכן מקווה האר"י ומהי סגולתו? - מעלת התנא יונתן בן עוזיאל, ואיך צריך להתפלל בקברי צדיקים יחס ליהודי שמלשין על בנייה שלדעתו לא חוקית והיכן קבור רבי יוסף חיים מבגאדד ה"בן איש חי"?
האם מותר לקרוא שם לילד על שם של מישהו שנפטר ל"ע ממחלה קשה? - האם מותר להשליך לחם ומוצרי מאפה לאשפה? - מותר להשתתף באירועים שמומן ע"י הרפורמים - ודין מעלית שבת
שמיעת חדשות מיד בצאת השבת כאשר הכנת החדשות נעשתה בשבת והאם מותר לשמוע חדשות - שימוש בתוכן שעלה לאינטרנט או העתקת וידאו וקניין רוחני - מנהגי אבילות בשנת לפטירת ההורים - קידש בשבת
הדלקת נרות וקידוש בשבת - היחס לביטוח לאומי ולערכאות המשפט בישראל - מהי פלאטה ירושלמית וההידור המיוחד שקיים בה - מטפלת בילדים הנהגה ראויה
עריכת חג ה"מימונה" בקדושה ובצניעות בדרך התורה - האם צריך כשרות לפסח למוצרים שאינם מאכלים כגון: צלחות וכוסות וחומרי ניקוי? - יין קידוש וארבע כוסות - הכשרת כלים לפסח
קידוש על היין זה נקרא מצוה, ונכון שמדין תורה הקידוש הוא רק בדברים וקידוש על היין מדרבנן, אבל כל כך חז"ל החמירו בדבר הזה ועל כן צריך להתאמץ ולשתות יין בקידוש, ואם לא יכול לשתות יין אז יקדש על היין ויטעם מהיין ויתן לאחר לשתות שיעור של מלא לוגמיו לפחות
האם כדאי לסעוד או לטעום בקידוש שעושים בשבת אחרי התפילה? ומה סיפרה הרבנית צדקה ע"ה אימו של הגר"י צדקה למרן הרב?
מהי מעלתו של התנא הקדוש רבי יהודה ברבי עילאי • מה היה שותה בליל הסדר למצוות ארבע כוסות • איך היה מתפרנס • ממה צריך להיזהר בקידוש של ליל ויום השבת שעורכים בבית הכנסת
הבטחת הקב"ה לאברהם אבינו לרשת את הארץ • מדוע הקב"ה הבטיח את הארץ שוב ליצחק אבינו? • מלחמת יצחק על בארות המים • מצוות זכירת השבת בכל יום ויום - וכן בכניסתה וביציאתה • קידוש מיד בכניסת השבת • פרטי דיני קידוש
יום ט"ו בשבט • קביעות לעניין תרומות ומעשרות • להפריש פירות משנה אחת על שנה אחרת • כל דיני הפרשת תרומות ומעשרות • לצאת ידי חובה בברכת האחר • דיני ברכת שהחיינו • קידוש במקום סעודה
מעלת השופר • תקיעת שופר במשך היום • זהירות מהפסק במהלך התקיעות • שלא להפסיק בברכה • סדר התקיעות • ברכה על כוס שמקדש עליה • פרטי הלכות בכוס של ברכה
קניין המקומות הקדושים בארץ ישראל • מערת המכפלה נקנתה דווקא בשקלים ולא במטבע אחר • ברכה שפוטרת את הכל • קביעת סעודה על יין בשבת • שתיית משקים בתוך הסעודה • קידוש במקום סעודה בשבת
הברכה המיוחדת שזכה אבימלך בת שהותו בקרבת יצחק אבינו ע"ה • מלחמת יצחק על בארות המים • הלכות - קידוש במקום סעודה • מה נקרא "סעודה" • כוס של ברכה • דיני קידוש בליל שבת קודש
קיום כל התורה כהלכתה על כל דקדוקיה ופרטיה • גמר מלאכה בשבת • כלים חד פעמיים • קידוש בכוס חד פעמית • פתיחת קופסאות שימורים בשבת • פרטי הלכות שבת הנפוצות
בסיס האמונה מאברהם אבינו • כוונה בעניית אמן לצאת ידי חובה • לצאת ידי חובה בתפילת השליח ציבור • תפילת לחש - בלחש • מתי מותר להתפלל בקול רם • דיני כוונה בקידוש ובשאר מצוות • הלכות ברך עלינו
מאימתי יכולים להתפלל תפילת ערבית • ומאימתי כבר אפשר לקדש ולסעוד בליל שבת • זמנה של מצוות ספירת העומר• כיצד ינהג אדם שמתפלל ערבית לפני שקיעת החמה?
מדוע בדברים מסויימים החמירו ביום טוב יותר מאשר שבת קודש? - דין סעודה בערב יום טוב - דינים כשחל יום טוב במוצאי שבת ובערב שבת לענייין תפילה וקידוש וההכנות - הדלקת הנרות ביום טוב ומעלת וקדושת יום מתן תורה
התורה באה לשבח את נושאי דגל התורה - מי שאין לו יין להבדלה איך ינהג? - זמן הראוי להבדלה וברכת הבשמים ו"מאורי האש" - דין נשים בברכת ההבדלה
יום ט"ו באב הותרו השבטים לבוא זה בזה • השמחה ביום זה - היפך המחלוקת • ברכת הטוב והמטיב • קיום כל התנאים לברכת הטוב והמטיב • הפסק בין ברכת הקידוש לטעימה
'נצבים' בראש השנה ע"י 'יציבות' בדין משתיקה קטרוגים - גם אם התרחק ביותר יוכל לשוב בתשובה והתשובה שולחת את הייסורים על אויביו - מפני מה החמיצו מאה חביות יין לרב הונא? - השב מאהבה הופכים עוונות לזכויות - הלכות סליחות והכוונה בתפילה והנהגות בתפילות בימים הנוראים

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה