לעלות עכשיו לארץ ישראל ולהתיישב בה!

הסיבה שאברהם אבינו ע"ה עלה לארץ ישראל רק על מנת לקיים מצוות הבורא ללא נגיעות כלשהם - יישוב הארץ בזמן הזה רוב הפוסקים טוענים שהיא מצווה מן התורה - מעלת הדרים בארץ ישראל

10:48

נמסר בפרשת

תגיות:

שלום למאזינים

אנחנו בשבת נקרא את הציווי של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו: "לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". וכתוב "ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך ואהיה ברכה ונתן לו הטבות הרבה, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שיעלה לארץ.

וכתוב שאברהם אבינו עלה לארץ ישראל, "וילך אברם כאשר דיבר אליו אלקים". אמר, רבונו של עולם, אני לא צריך שום הטבות, אני רוצה לעשות את רצון הבורא שמו ויתעלה. אם אמר הבורא שאני עולה לארץ – אני עולה לארץ, "כאשר דבר אתו אלקים". לא צריך את כל ההטבות האלה כולם.

ברור שהקדוש ברוך הוא אמר לו "נתון תתן לו" אבל אמר לו אני אעשה את המצוה לא לשם לקבל משהו אלא רק לעשות רצון הבורא יתברך שמו ויתעלה. וכן בכל דבר ודבר שהיה עושה אברהם אבינו – היה עושה כמו שאמרו חז"ל בזריזות ולעשות את רצון הבורא יתברך שמו ויתעלה.

והקריאה "לך לך מארצך" זה קריאה לא רק לאברהם אבינו, זה קריאה לכל אנשי חוץ לארץ, לכולם! לעזוב את כל מחמדי העולם כולו בחוץ לארץ ולעלות לארץ ישראל.

נכון שהעליה לארץ לדעת רוב הפוסקים גם בזמן הזה יש לה מצות עשה דאורייתא.

וגם מי שחולק – חולק על "דאורייתא" אבל הוא גם כן פוסק שיש חיוב מדרבנן.

אחת ההלכות המיוחדת שיש בדבר הזה: כתוב שבערב שבת אדם צריך מאוד מאוד להזהר, אני מדבר גם על התקופה שלנו, שיש הרבה פקקים בדרך, שאדם צריך מאוד להזהר כשהוא רוצה לצאת לעיר אחרת בערב שבת, למרות שהוא יוצא לדוגמא למלון בנתניה למשל מירושלים לנתניה, או שהוא רוצה לנסוע להורים שלו בבני ברק – אז האוכל מוכן אין בעיה של אוכל, אף על פי כן יש בעיה של פקקים בדרך, אני לא מדבר בגשם שיש גשמים וזה יותר פקקים יותר, אבל גם ביום שישי רגיל בשעות אחר הצהריים אדם יעשה חשבון, לפעמים קורה איזה תאונה למישהו אחר או הדרך נעשה בדרך, ואז קורה פקק ארוך ואתה לא יכול להגיע למחוז חפצך, אז תתקע בדרך ואז לא קדימה ולא אחורה, ומה עם שבת? יעשה את זה שער הגיא?!  למחוז חפצו שיתכונן לכך. ועדיף שילך עוד לפני כן.

העולה לארץ ישראל, אם מזדמנת לו שיירה, אפילו בערב שבת – כיון שזה דבר מצוה הוא, מותר. זאת אומרת שבדרך כלל אדם צריך לעשות חשבון שלהגיע למחוז חפצו, אבל להגיע לעלות לארץ ישראל – אתה עולה למרות שבאמת הדרך יכול להיות איך בזמנם שהיו עולים בשיירות היו צריכים בשבת לשבות או בשבת השיירה לא שובתת ורוצה להתקדם והוא חייב להתקדם אתה, אף על פי כן מותר, והחשיבות של המעלה של ארץ ישראל.

השאלה כולה היא האם הכוונה כשאומרים לאדם לעלות לארץ ישראל לעלות – לגור בה, או שיש מצוה לבוא ולטייל שתיירים יבואו לארץ ישראל.

אני כרגע לא מדבר על התיירים שיבואו ויקנו מוצרים מארץ ישראל, ויגורו במלון בארץ ישראל, ויתנו תעסוקה לאנשי ארץ ישראל, אני מדבר על עצם העניין שיהודי בחוץ לארץ בא לארץ, האם יש לו מעלה מיוחדת שהוא בא כתייר או לא.

בדבר זה יש ראשונים, יש אחרונים – שדנים בדבר הזה.

נכון הוא שהכוונה שכל ההולך ארבע אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא ומובטח לו שייכנס לגן עדן, אז זה ברור שאם הוא חוזר בתשובה את ההלכה הזאת ויותר נכון "דברי ההגדה" האלו במרכאות, הרמב"ם פסק בהלכה! שאדם הולך ארבע אמות בארץ ישראל, אז אם הוא חוזר בתשובה, מובטח לו שהתשובה שלו תתקבל.

וגם עכשו בחורבן ארץ ישראל – כתוב בספרי –עדיין ישיבת ארץ ישראל חשובה מאוד מאוד.

היו כמה ערים בארץ, היו מיוחדים, טבריה, צפת, חברון, ירושלים – היום זה לא משנה, בכל מקום ומקום בארץ ישראל שמוסיפים ומתיישבים יהודים זה דבר חשוב.

אז אומר בעל "זבחי צדק" על הפסוק בהפטרה שבבראשית, כתוב ככה: "כה אמר הק-ל ה' בורא השמים ונוטיהם, רוקע הארץ וצאצאיה, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה". אותם הפוסקים שאומרים שגם התיירים שבאים לארץ ישראל לא באים לגור, גם כן זה… גם כן יש מצוה בדבר הזה. מצוה לעלות לארץ ישראל גם אם אדם לא גר בה, גם לבוא ולעלות ולבקר בארץ.

ונרמז הדבר הזה: "נותן נשמה לעם עליה" – אלה שגרים בארץ ישראל בצורה קבועה, אז הם זוכים ל"נשמה", ו"רוח" להולכים בה – אלה שעולים ותיירים בארץ ישראל, הם לא זוכים לנפש רוח ונשמה, הם זוכים רק ל"רוח". גם כן טוב, "ורוח להולכים בה".

אז זה מצוה גדולה לעלות לארץ ישראל להתיישב בה. ואם אדם קשה לו להתיישב בה, אדם צריך לשאוף "ותעלנו בשמחה לארצנו", לשאוף לעלות לארץ ישראל, להשפיע על אחרים לעלות לארץ ישראל, לתמוך באנשי ארץ ישראל.

ועוד דבר חשוב. אדם שנמצא בארץ ישראל ולא יכול לעלות לארץ, לפחות שיזכה את אנשי ארץ ישראל שיקנה את תוצרת ארץ ישראל: יין מארץ ישראל, נרות שבת מארץ ישראל, טלית מארץ ישראל, תפילין מארץ ישראל, מה שיכול לקנות דבר שמיוצר בארץ זה דבר חשוב מאוד, וזה נותן פרנסה ליהודים שגרים בארץ ישראל.

ובלאו הכי, איני מגלה סודות אבל אני ביקרתי בהרבה ישובים בכל העולם כולו, היתה תקופה שחייבו את הרבנות הראשית בארץ ישראל לנסות להביא יין מחוץ לארץ בכשרות, ובזמנו אנחנו התנגדנו, אמרנו שלא חסר לנו כאן יין, אבל אמרו שיש הכרח, אז נסענו לבקר בכמה יקבים בכל העולם. היקבים הכי מהודרים בכל העולם, אני לא בא להטיל בהם פגם, הכי מהודרים, הכי חשובים, עם עשרה חותמות ועם עשרים משגיחים – לא יבואו ולא יכולים להגיע לרמת כשרות של היין של ארץ ישראל.

כאן, ברוך ה', משגיחים ומפקחים מתחילת הגזע של הענבים, מחפשים ענבים מיוחדים, גזע של ענבים מיוחדים, ונזהרים מדיני ערלה ומדיני כלאיים ובכל הדינים – תרומות ומעשרות, כמה זה דבר חשוב! כבר אומר הרב בית חדש, לאכול מפריה ולשבוע מטובה, הוא אומר לדעת לאכול פרי ארץ ישראל גדל בקדושה ובטהרה, עם תרומות, עם מעשרות, עם כל ההלכות שהם קשורים לארץ ישראל כמה שזה חשוב מאוד, אז לא רק שאדם בא לארץ ישראל מרגיש נשמה מיוחדת ורוח מיוחדת, אלא גם אם אדם נמצא בחוץ לארץ ואוכל פרי של ארץ ישראל – "לאכול מפריה ולשבוע מטובה"! וזה דבר חשוב מאוד הדבר הזה.

ולא רק בזה, אלא בכל דבר שאדם יכול לעזור לאנשי ארץ ישראל אדם חייב לעזור וחייב לסייע.

וכבר אומר ה"ארץ החיים" עליו השלום סתהון, אומר ששאלו אותו שמגבית מיוחדת זה היום זה לא המצאה, וכבר מקודם היו הולכים שליחים מארץ ישראל לחוץ לארץ שאנשים יתרמו לישוב ארץ ישראל, אז אומר ה"ארץ החיים", אם אין ישוב ארץ ישראל אתם לא יכולים לקיים לא חגים ולא מועדים ולא ראש חודש, ומביא להם הוכחה מספר המצוות של הרמב"ם בצורה ארוכה.

סיכומו של דבר.

אלה שגרים בארץ ישראל – אשריהם ואשרי חלקם! ואלה שבאים לארץ כתיירים גם כן מגיע להם שכר. ואלה ששואפים לעלות לארץ ישראל אז גם כן מגיע להם שכר. ואלה שעוזרים לארץ ישראל בממון ובכסף ובבניית בתים ובדיור – זה דבר חשוב מאוד. ואלה שנמצאים בחוץ לארץ וקונים את התוצרת של ארץ ישראל זה דבר חשוב מאוד.

אבל עיקר העיקרים, כדאי לאדם לעשות חשבון כשיבוא המשיח לא יהיה מקום במטוסים לעלות לארץ ישראל, ואנשים יצטרכו לעמוד בתור, יבואו בספינות רעועות, טובות, עדיף לעלות לארץ ישראל לפני שיבוא המשיח בבתים חשובים, ואנחנו נקלוט את כל היהודים שבעולם, ארץ ישראל תתרחב בדמשק תהיה מנוחתו, ונזכה לביאת הגואל ונלך בארצנו בשלווה השקט ובטח יהי רצון, ונהיה שאננים ורעננים ולא יישמעו השוד והשבר בעירנו, ונזכה לגאולה שלמה בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן.

שבת שלום.

 

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

תפילה

הלכות בקשת גשמים בתפילת העמידה

מאימתי מתחילים לבקש על גשמים בארץ ישראל ובחו"ל • ליל ז' במר חשון • שכח או טעה בבקשת ובזכירת גשמים • יציאת ידי חובה בחזרת השליח ציבור • פירוט בדיני שאילת גשמים בחוץ לארץ

תכנית מוסף המוספים עם מרן הרב מרדכי אליהו והרב אברהם שפירא זצוק"ל
אקטואליה

תכנית מוסף המוספים עם מרן הרב מרדכי אליהו והרב אברהם שפירא זצוק"ל

דן מרגלית מארח את הרבנים הראשיים בהיכל שלמה: הרב מרדכי אליהו זצוק"ל – הראשון לציון והרב הראשי לישראל- הרב אברהם שפירא זצוק"ל ודן איתם בנושאים שונים כגון: גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל. חנינה לאנשי המחתרת ולאזרחים יהודיים נוספים בישראל ובגולה. עניין אי חלוקת ארץ ישראל. התחרדות במגזר הדתי, אחדות עם ישראל ועוד

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה