הדלקת הנרות שלי בערב שבת – מאירה את הבית בשפע ברכה!

קניין מערת המכפלה - הדלקת נרות בבעלת הבית ובאורוחות האחרות ועל מה יש להתפלל כשמדליקות נרות - ואיך שידוכו של יצחק אבינו ע"ה קרם עור וגידים

5:42

נמסר בפרשת

בנושא ,

קניית מערת המכפלה, שבת חיי שרה בחברון, הדלקת הנר לאשה ולאורחות, מהלך בחירת רבקה לאשה והערכת יצחק את רבקה לפי מעלותיה

 

שלום למאזינים.

השבת היא פרשת "חיי שרה". אברהם אבינו עליו השלום היה צריך לשלם סכום עצום: "ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר", וחז"ל אומרים – לא שקלים רגילים אלא שקלים גדולים, קנטרין, עבור קניית מערת המכפלה. למרות שלא היתה שווה סכום כזה.

עם כל זה, לא רצה להתווכח עם עפרון, אמר לו קח. עפרון עם בני חת ניצלו את מצבו של אברהם אבינו, "ואת מתך קבור" רמזו לו אתה מתווכח אתנו על מחיר?! הרי את המת צריכים לקבור אותו!

אברהם אבינו לא היסס. מיד שילם את המחיר בפרהסיא והחתים את כל זקני בני חת על שטר הקניין שלא יהיו שום טענות ומענות על זה. ולא רק את המערה קנה אלא גם את כל השדה מסביב. ולדעת הגאון מוילנא זה כולל קילומטרים רבים מסביב למערה בכדי שתהיה גישה למקום ללא טענות אנשי הסביבה שכביש זה כך או כביש זה או עליך לקחת כביש עוקף, הכל קנוי לאברהם אבינו עם השדה שמסביב. עיין בספורנו על פסוק י"ז.

אשריהם אנשי חברון שהם מקיימים בשבת זו הכנסת אורחים. כל השנה כולה הם מקיימים הכנסת אורחים, ובפרט בשבת זו.

לפי הדין – יש חובה להדליק נר לכבוד שבת קודש בבית, אף על פי שיש שם אור חשמל, ובפרט לפי הסוד שיש חיוב בהדלקת הנר.

אולם, יש לדעת שאם בעלת הבית הדליקה נר במקום הקבוע לה והיא מברכת, ויש אורחות בבית, יש להן שתי אפשרויות: אחת – להדליק באותו מקום שהדליקה בעלת הבית או לסמוך על הדלקת בעלת הבית והן לא ידליקו. ואם הן רוצות להדליק בעצמן: אם הן נוהגות כדעת רמ"א, אז הן יכולות להדליק באותו מקום ויש סוברים שאפילו באותם הפמוטים עם ברכה, אבל לאלה שפוסקים כדעת השולחן ערוך מרן הבית יוסף, שם באותו מקום אפילו בפמוטים נפרדים מדליקות אבל בלי ברכה. ואם מדליקות במקום מרוחק או במטבח או בחדר שינה, יכולות להדליק עם ברכה.

וידוע שבעת הדלקת הנר יש שפע של קדושה. ועל כן רצוי שהאשה תתפלל על בני משפחתה ועליה שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבן לטובה ולברכה וכל מה שהיא צריכה לבקש מהקדוש ברוך הוא לטובת משפחתה. וכן יתפללו על כלל ישראל שישב בארצו שקט ושאנן ואין מחריד.

למעשה – העניין של רבקה הוא תמוה. אברהם אבינו משביע את אליעזר, והוא מחפש לו דרך קלה!! אם תתן לו מים לשתות אז זה סימן שהיא ראויה לאברהם אבינו.

ועל זה אומרים חז"ל – הוא לא נהג כהוגן, אליעזר, ואף על פי כן משמים יסייעו בידו שתצא רבקה ותתן לו מים. מצד אליעזר, הוא רוצה לחפש אשה שמתאימה לאברהם אבינו – בית של חסד. רוצה אשה שתתן בעין טובה וברוח נדיבה. אף על פי שאליעזר רואה שהמים עולים לקראתה של רבקה ועולים בנס כמו שכתוב בבראשית פרק כ"ד פסוק י"ז, לא הסתפק בזה שהיא צדקנית, הוא רוצה לראות, נכון המים לקראתה אבל אני רוצה לדעת אם היא נדיבת לב או לא. ועיין לאור החיים הקדוש שהסביר את חכמתה ואת נדיבות לבה של רבקה.

אליעזר מתפעל ממנה. ברור – הכל משמים. ועליה כתוב "ויביאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה, וינחם יצחק אחרי אמו". לא מצא חן בעיני יצחק אבינו לקחת את בת בתואל ואת אחות לבן הארמי, אולם אחרי שהוא הכניס אותה לאוהל – אוהל אמו של שרה, והוא ראה שהנר דולק מערב שבת לערב שבת, וברכה בעיסה, ענן על האוהל.

היינו, תפקיד האשה להכין את האוכל מיום ראשון עד יום שישי – "לקראת שבת נכספה נפשי", תפקיד האשה הוא להאיר את הבית בקדושה ובטהרה ולהכין ולהקפיד על אוכל כשר ונקי בצורה מאוד מכובדת. זה ברכה בעיסה.

נר דולק מערב שבת לערב שבת וענן על אוהל – והכל כשרה אמנו. כך העריך יצחק את רבקה.

ויהי רצון שזכות האבות וזכות האמהות יעמדו לבניהם אחריהם ונזכה לביאת הגואל ולבניין אריאל במהרה בימינו ונאמר אמן.

שבת שלום

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

מה הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר?

מדוע אנו צמים בתענית אסתר בעוד תעניתה האמיתית של אסתר הייתה בכלל בימי ניסן? • גם ביום י"ג באדר עמדו כל עם ישראל בתענית אך לא תענית אסתר • מוסר גדול : הניצחון על אויבי ישראל רק לאחר תענית זעקה ותפילה

ברכות

דברים הטעונים ברכה בסעודה

קניין המקומות הקדושים בארץ ישראל • מערת המכפלה נקנתה דווקא בשקלים ולא במטבע אחר • ברכה שפוטרת את הכל • קביעת סעודה על יין בשבת • שתיית משקים בתוך הסעודה • קידוש במקום סעודה בשבת

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה