יציאה מארץ ישראל האם מותרת?

על יציאתו של יעקב אבינו מארץ ישראל והליווי של המלאכים כשמלאכי ארץ ישראל עולים ומלאכי חוץ לארץ ירדו ללוות אותו. ובינתיים: "והנה ה' נצב עליו" לשומרו. מה זה "מלאכי ארץ ישראל"? מה אתם ממהרים הרבה? תשארו לשמור את יעקב אבינו עד שירדו מלאכי חוץ לארץ, למה הקדוש ברוך הוא צריך לבוא ולרדת ולשמור אותו בגלל שאתם יצאתם יותר מוקדם?

10:00

נמסר בפרשת

תגיות:

בס"ד

מקדים את שקיעת החמה בכדי שיישן באותו מקום… והקדוש ברוך הוא מבטיח לו שארץ ישראל שייכת לו: "לך אתננה ולזרעך".

ואחרי זה כתוב: "והנה אנוכי עמך ושמרתיך", ומה השמירה הזאת? וגם מה שאומר "והנה ה' נצב עליו" אז אומרים חז"ל "והנה ה' נצב עליו"? מלאכי אלהים עולים ויורדים בו – מלאכי ארץ ישראל עולים ואחר כך מלאכי חוץ לארץ ירדו ללוות אותו. ובינתיים: "והנה ה' נצב עליו" לשומרו.

מה זה "מלאכי ארץ ישראל"? מה אתם ממהרים הרבה? תשארו! תשארו לשמור את יעקב אבינו עד שירדו מלאכי חוץ לארץ, למה הקדוש ברוך הוא צריך לבוא ולרדת ולשמור אותו בגלל שאתם יצאתם יותר מוקדם?

אז זה מוסר גדול. אומרים: מלאכים – מלאכי מרום, הם לא יודעים הרבה קונצים, מלאכים זה לא יסתאבו בלכתם, המלאכים אומרים אתה יוצא לחוץ לארץ? שלום! אנחנו עולים למעלה! אנחנו לא הולכים אתך! תנזק או לא תנזק? זה לא מעניין אותנו! אנחנו אתך לא הולכים! ואז צריך לבוא הקדוש ברוך הוא לשומרו עד שירדו מלאכי חוץ לארץ.

כשמדברים על יעקב אבינו בחיר שבאבות, וכשהוא יצא לחוץ לארץ לא יצא מתוך תענוג אלא יצא מתוך הכרח, אחיו רודף אותו, אמו מצווה אותו, אביו מצווה אותו, הוא הולך מתוך ציווי של אב ואם, הוא הולך מפחד של פיקוח נפש, הולך לחוץ לארץ, אף על פי כן מלאכי ארץ ישראל לא מבינים כלום, הם לא יסבו בלכתם – אנחנו לא יוצאים החוצה, לא הולכים אתך בחוץ לארץ.

וזה שהרמב"ם אומר שכמה שמצות ארץ ישראל היא חושבה, וכתוב שכל השוכן בארץ ישראל – עוונותיו נמחלים, וגדולי החכמים היו מנשקים את תחומי ארץ ישראל, מתגלגלים בעפר ובאבנים שלה: "כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו", וכל מי שנמצא בארץ ישראל – עוונותיו מחולים, אפילו ארבע אמות הלך זכה לחיי העולם הבא, ואיך זה יכול להיות? אדם שהולך בארץ ישראל נמחלים לו עוונותיו?! הרי כמה יהודים יש בארץ ישראל שמעשנים סיגריה בשבת וכי מוחלים להם עוונותיהם?! אלא הכוונה היא, שאם אדם הולך בארץ ישראל ארבע אמות ומהרהר בתשובה – מוחלים לו עוונותיו. ואם תאמר, אם הוא מהרהר בתשובה, פשיטא!! לא פשיטא, כי לפעמים העוונות לא נמחלים אלא עד יום הכיפורים, ולפעמים נמחלים על ידי יסורים, ולפעמים נמחלים על ידי עונשים אחרים, כאן אדם הולך בארץ ישראל ארבע אמות בארץ ישראל, מהרהר בתשובה, אז מוחלים לו מייד את כל עוונותיו, עד שמי שגר בארץ ישראל הוא "נשוא עוון".

והרמב"ם כותב, שכל היוצא לחוץ לארץ – כאילו עובד עבודה זרה. אני מדבר על אלה שיורדים, הנקראים "יורדים" ובאמת הם "יורדים", גם ברוחניות וגם בגשמיות, מה חסר לארץ ישראל? כל טוב יש בה! הן בפרנסה והן באויר טוב, הן בישוב טוב והן בחברה טובה, מה – ללכת ולעבוד אלהים אחרים כמו שכתוב?! איך אומר הרמב"ם אחרי זה? ובפורענות הוא אומר: "ואל אדמת ישראל לא יבוא" וזה נקרא כאילו הקללה הכי גדולה שהוא לא יבוא אל אדמת ישראל! אז כל כך חשובה ארץ ישראל, שכל ההולך בה ארבע אמות הוא "נשוא עוון", ונמחלים לו עוונותיו אם הוא מהרהר בתשובה.

בשביל מה אנחנו מזכירים את הדבר הזה?

הרבה אנשים חושבים שאם רע להם בארץ ישראל אז ילכו לחוץ לארץ, על כך אומר ירמיה הנביא? "בושנו מאד כי עזבנו ארץ", לא לחינם אומרים זאת בהפטרה שבתשעה באב. מה, לעזוב את ארץ ישראל וללכת לחוץ לארץ?!

ולא רק זה. אני לא מדבר כרגע על יורדים, על יורדים פשיטא שרע, עושים את המעשים הכי גרועים, אלא אדם רוצה ללכת "נופש", "חופש" לחוץ לארץ – אומרים לו מה חסר לך בארץ ישראל? יש הר כנען, יש צפת אם אתה רוצה אויר קריר, יש טבריה, יש בקעת הירדן אם אתה רוצה אויר חם, ואם אתה רוצה אויר יותר חם – לך לאילת… יש בארץ ישראל הרים וגבעות, כל טוב יש בארץ ישראל!! נוסעים לחוץ לארץ לנופש?! גם בזה הם נקראים "בושנו מאד כי עזבנו ארץ".

המפרשים אומרים שיש לאדם נפש רוח ונשמה, וכתוב "נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה", אנחנו שגרים בארץ ישראל יש לנו נפש רוח ונשמה, וזה טוב מאוד. גם אלה שתיירים ובאים לארץ ישראל, יש מתיירים והולכים בה – גם הם זוכים לרוח, זוכים לחלק מהנר"ן, זוכים לארץ ישראל.

לא לחינם נשאלה השאלה להריב"ש אם מותר לעלות על ספינה בערב שבת כי בדרך כלל לפי ההלכה לא עולים לספינה בערב שבת אלא עולים שלושה ימים לפני כן. אז שאלו אותי אם מותר לעלות לספינה בערב שבת בכדי לנסוע לארץ ישראל, אמרתי להם שבכדי לנסוע לארץ ישראל – מותר. כל כך הדבר חשוב.

ולא רק זה. כתוב בהלכה שאסור לאדם לומר לגוי שיעשה מלאכה עבור ישראל, אבל בשביל לקנות מקום בארץ ישראל כותבים עליו אונו אפילו בשבת, ואומרים חז"ל פירוש הדבר שאומרים לגוי שיקנה את זה ויעשה את הדבר הזה. כל כך חשיבות גדולה בדבר.

יש בעיר העתיקה בית כנסת של רבי אלעזר בן טובו שקוראים לזה "פקודת אלעזר", היה אחראי על רישום הקרקעות היה בא פעם לחודש בא לירושלים העתיקה ושם היה כותב את כל מה שאומרים לו מה שנקרא "רישום בטאבו". אז באותו זמן שבא ביום שבת. אז פסקו הרבנים שמותר להגיד לגוי תלך ותקנה לנו את הבית הכנסת רבי אלעזר בן טובו שנקראת היום "פקודת אלעזר", על סמך שקנו את הדבר… את המקום הזה גם ביום שבת. אז אם התירו את הדבר הזה רואים כמה שארץ ישראל חשובה.

אוירא דארץ ישראל מחכים. והרמב"ם כותב, כל מי שעוזב את הארץ וחוזר מחוץ לארץ – כמה איסורים הוא עובר בדבר הזה, כמה חמור הדבר הזה כולו.

אלא מה? מותר לצאת כדי לקחת אשה, מותר לצאת בשביל ללמוד תורה, אבל הרמב"ם כותב כך, וזה הלשון שלו: "אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מן העכו"מ ויחזור לארץ". הדגש: "ויחזור לארץ". מותר לצאת לסחורה "ויחזור לארץ".

ואסור ללכת לחוץ לארץ אלא אם כן חזק הרעב עד שנעשה שווה דינר בשני דינרים, כלומר נהיה כל כך רעב. וכל כך הדבר הזה חמור מאוד.

ואף על פי כן אומר הרמב"ם, ואף על פי שמותר לצאת – הנה מידת חסידות, שהרי מחלון וכיליון שני גדולי הדור (מי חותם עליהם שהיו גדולי הדור? הרמב"ם!) היו ומפני צרה גדולה יצאו (רעב!!) ונתחייבו כליה למקום". כמה שהדבר הזה הוא חמור מאוד היציאה מארץ ישראל.

יציאה קבועה חמורה, וגם יציאה לנופש עוד יותר חמורה כי זה בזיון לארץ ישראל, ועל זה נאמר: "בושנו כי עזבנו ארץ". אז אדם צריך לעשות חשבון, אתה רוצה ללכת לחופש, אתה יוצא לחופש – בארץ ישראל, אתה רגיל ללכת בארץ ישראל לטייל כמו שאמר לו ה' לאברהם אבינו: "קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה" יש בה אורך לארץ ישראל ויש לה רוחב לארץ ישראל, ולמרות שבמפה כשאדם מסתכל במפה רואה רק רצועה דקה ארוכה ואין בה רוחב, אבל יש בה רוחב, ארץ חמדה טובה ורחבה, העיקר שאדם יגור בה בשמחה ובטוב לבב.

יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יתן בלבם של כל אלה שנמצאים בחוץ לארץ שיעלו לארץ ישראל ולו לטייל בה, ולו להיות כאן בנופש, וכל שכן וכל שכן אם יקנו דירה בארץ ישראל שזה דבר חשוב מאוד, ונזכה אנחנו לגאולה שלמה ושבת שלום.

 

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב telegram
שתף בטלגרם

אולי יעניין אותך גם:

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה