נגן וידאו

משמעות השם חנוכה ונס פך השמן

כמה שמות קדושים ורמזים יש במילת "חנוכה"? • מה השם היותר נכון "חנוכה" מלשון "חינוך או מלשון "חנו-בכ"ה"? • ואיך טיהרו את כלי המקדש

אורך הוידאו:

6:41

דבר תורה ל

משמעות השם חנוכה

כמה שמות קדושים ורמזים יש במילת חנוכה ונתבונן במדרשים
עפ"י הפשט: כותב הרמב"ם הלכות חנוכה ג', ג' אחר שתיאר
השתלשלות ההסיטורית, "ומפני זה תקנו חכמים שבאותו הדור
שיהיו שמונת ימים האלו שתחילתן כ"ה בכסלו ימי שמחה והלל –
וכו' וימים אלו הן הנקראין חנוכה…" מה ראה הרמב"ם להודענו
איך נקראים הימים? ועוד, שלא עשה כן בשאר המועדים כלל!

אלא,
יש שפירשו מאי חנוכה? "חנו כ"ה" אבודרהם ו"לכן נקראו אלו
הימים חנוכה כלומר חנו בכ"ה כסלו" לשון הרד"א וכ"כ הר"ן שם.
ויש אומרים חנוכה ר"ת ח' נ'רות ו'הלכה כ'בית ה'לל הרד"א שם .
ויש שאמרו, חנוכה מלשון חינוך והיינו שחנכו את המקדש רבי יעקב
עמדין ובמגילת תענית פרק תשיעי איתא שחנכו את הכלים.

 

והמהרש"א במסכת שבת דף כ"א ע"ב כתב שחנכו את המזבח ע"פ
ע"ז נ"ב ע"ב ויש מפרשים חינוך ממש, שבימים אלו מחנכים
הילדים להתרחק מהיוונים ומהמתיוונים ודומיהם ולחיות בקדושה
וטהרה. ע"כ אומר הרמב"ם מפני כל הטעמים נקראו ימים אלו
חנוכה.

אמנם למ"ד שחנוכה משום שחנו בכ"ה צ"ע משום שהם חנו ביום
והנס במנורה החל רק בליל כ"ו אבל אפשר לומר שמצאו בכ"ה
והדליקו בו ביום אחר שטיהרו המקדש ובפרט לדעת הרמב"ם הל'
תמידין ומוספין ג' י"ב שנר שכבה מדליקו בבקר והוא מסדר הטבת
הנרות וא"כ גם אותו היום כ"ה בכסלו הדליקו הנרות ביום ושייך –
למנין ימי החג ועיין ב"ח וברכ"י סי' תר"ע ס"ק א' משם הפר"ח .

 

נס פך השמן

וצריך לבאר איך באמת מצאו שמן טהור שהרי מצינו בגמרא שבאו
היוונים וטימאו כל השמנים א"כ זו היתה מגמתם ואיך יכלו
החשמונאים לדעת שפך זה לא נטמא. ואם תאמר שמצאוהו חתום
בחותם כהן גדול עדיין נוכל לומר שטימאו הפך בהזזתו ונענועו. ויש
לכך כמה תירוצים:

כותב הר"ן שבת ט', ב' בדפי הרי"ף שאע"ג שגוי מטמא בהיסט,
החשמונאים לא חששו שהיוונים הסיטו פך זה שהרי ראו שהיה
חתום בחותם של כה"ג ובוודאי אלו ראו אותו היוונים היו חושבים
שיש בו מרגליות והיו שוברים אותו. וכיון שנמצא שלם משמע שלא
ראו אותו ולא נגעו בו ועיין תוס' שבת כ"א ד"ה "שהיה" .

ויש אומרים שהיה טמון בחפירה באדמה ושם מצאוהו. ועוד
מתרצים כעין מה שנאמר בדוד המלך שהצילו עכביש במערה כך כאן
מצאו קורי עכביש עליו וידעו שלא נגעו בו.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

פרסום הנס והודאה לה' מכל הלב!

כל המהות של מצוות נר חנוכה זה פרסום על הנס ושבח להקב"ה על הניסים שהוא מתמיד לעשות עמנו • הדלקת הנרות שמרימה על נס את הנהגת ה' בעולם

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה