נגן וידאו

בדיקת חמץ דאורייתא או דרבנן

חשיבת שמירת מוצא וניקיון הפה כלפינו וכלפי הסובבים - בדיקת חמץ דאורייתא או דרבנן ? - בנוסח שאומרים לאחר בדיקת ושריפת החמץ - סגולת וכוונת בדיקת חמץ - האסון שבהסכמי אוסלו הארורים - מקומות החייבים והפטורים מבדיקת חמץ

אורך הוידאו:

1:44:50

מספר:

239

נמסר בחודש

אדר

תשס"ב

בפרשת:

ויקרא

בנושא:

• בשעה שיש ויכוח בין זרמים שונים בתוך עם ישראל, למשל בין מפלגות שונות וכד', צריכים ללמוד מהדברים הנ"ל שאת הויכוח יש לנהל בצורה מכובדת ונקייה, וידעו לשמור על נקיות הדברים שמוציאים מפיהם ביותר.

והגמ' מלמדת אותנו זאת, 'בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב, דכתיב 'מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה'. כלומר, התורה רצתה ללמד אותנו מהו דרך דיבור נקי, ונקטה בלשון ארוכה ומן הבהמה אשר איננה טהורה' ובלבד שלא לומר בלשון קצרה יותר אבל לא נקיה 'ומן הבהמה הטמאה'. ומקשים המפרשים הרי בכמה מקומות בתורה נכתב בפירוש 'הבהמה הטמאה', ומדוע לא האריכה בלשון נקיה כמו בפירוט הבהמות הנכנסות לתבת נח? ומתרצים כשהתורה מלמדת אותנו הלכות מאכלים כשרים אין עניין לקצר, כי תורה והלכה היא, אבל כשהתורה רק מספרת איזה בהמות נכנסו לתבה ואין בסיפור זה הלכה מעשית, שם יש להאריך ולהמנע מלשוןשאיננה נקייה. ילמד חכם ויקח מוסר. וכלשון הר"ן: 'אשר איננה טהורה' – יש י"ג אותיות. 'הטמאה' יש חמש אותיות, הרי שהוסיפו ח' אותיות כדי – שהלשון תהא נקיה.

• אמרו המפרשים בדרך רמז, על מה שכתוב שצריך לבדוק גם בחורים ובסדקים, שיבדוק האדם גם בסדקים שלו, בכיסיו. כלומר, וכן לבדוק האם כל כספו נקי הוא, או שמא יש בו חשש גזל או בלתי נקי וטהור, וכן יבדוק האם דאג ליהנות תלמידי חכמים מכספו. וכבר אמר הנביא שבכסף לא נקי וטהור אין שום סימן ברכה, וכמו שכתוב "עֹשֶׂה עֹשֶׂר ולֹא במִ שפָּט בַּחֲצִי יָּמָּיו יַּעַּ זבֶׂנּוּ".

• ערב בדיקת חמץ – בשו"ע כתוב: "בתחילת ליל י"ד בניסן בודקים את החמץ לאור הנר, ובכל מקומות שרגילים להכניס שם חמץ. ויזהר כל אדם שלא יתחיל בשום מלאכה, ולא יאכל, עד שיבדוק. ואפילו יש לו עת לקבוע ללמוד תורה לא ילמד, עד שיבדוק. ואם התחיל ללמוד מבעוד יום לא יפסיק. וי"א: יפסיק". אם הוא רעב ורוצה לאכול קודם בדיקת חמץ: אומר הרב: מהדין יכול לאכול פירות או פחות מכביצה פת. וכן אין קובעים מדרש בסוף יום שלושה עשר, וכן חכם לא יתחיל בדרשה, שמא ימשך וימנע מבדיקת חמץ בזמנה.

• 'הסכם אוסלו' גימטריה 'עגל מסכה' והנה אנו רואים כמה אנשים שהלכו ועשו הסכם אוסלו, וכמה דם יהודי נשפך על הסכם זה, הלכו ונתנו אדמת ארץ ישראל לגויים. ראיתי שגימטריה של 'הסכם אוסלו' זה בדיוק 'עגל מסכה', וכמו שבחטא העגל מישהוא פיתה אותם לעשות עגל מסכה, כך בהסכם זה. אתה נותן חלק מארץ ישראל לישמעאל, ולא עוד אלא גם נשק וכדורים, ומי יודע כמה יהודים נהרגו בגלל זה. ואין עושים שום הסכם עם מחבלים, וכבר אמר והנביא ישעיה "ברית עשו עם מחבליא", אשר פיהם דיבר שוא וימינם ימין שקר וכל אלה שעשו הסכם זה, ומי שסייע להם, חייבים ללכת על כל הקרבנות מיום ההסכם הגרוע הזה ועד היום, ויביאו עשרה בני אדם ויבקשו סליחה מהם, כולי האי ואולי.

• זמן הבדיקה – כתוב שזמן בדיקת חמץ הוא בתחילת ליל י"ד. אומר הרב כה"ח: פירוש, סמוך לכניסת הלילה. ואמר מג"א: דהיינו, קודם צאת הכוכבים, זהו זמן תחילת הבדיקה, אע"פ שעדיין יש קצת אור. להלכה אנו אומרים שזמנה כשמתחיל צאת הכוכבים וזאת מכיון שבבין השמשות אור הנר אינו מאיר טוב, והמצוה היא בתחילת הלילה, 'אור לארבעה עשר', ולכן נקטה המשנה לשון של "אור" ולא חושך.

• בדיקת חמץ בבית אחד ע"י כמה אנשים כתוב בברכ"י וכן מובא בבא"ח: אדם שיש לו דירה גדולה וקשה עליו הבדיקה, יכול לקחת עוד כמה אנשים, ומברך את הברכה, וכל אחד הולך ובודק בחלק שניתן לו לבדיקה.

• בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל – חז"ל אומרים: בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל, אנו לא רוצים לחכות, אלא אנו רוצים גאולה מיידית, וכמו שרש"י אומר שהגאולה העתידה יכולה להיות גם בלילה, ובית המקדש ירד בנוי ומשוכלל, ואנו מאמינים בביאת המשיח בכל יום ויום. ויה"ר שנזכה להקריב קרבן פסח בעתו ובזמנו, ונזכה לגאולה שלמה, בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

תוכנית רדיו – שאלות ותשובות – ערב שבת פרשת חיי שרה

בצק שמעורב בו חלב האם ברכתו "מזונות" או "המוציא"? – הדלקת נרות שבת בשמן זית או בנרות? – האם מותר לחמם במיקרוגל דברי מאכל בשריים וחלביים? – האם מותר לקחת ויטמנים ותוספי תזונה בשבת? – ברכת שבע ברכות האם מברכים את כל הברכות כולם ללא יוצא מן הכלל?

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה