מתורתו של מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

סרטונים קצרים ושיעורים מלאים

מה אתה מחפש?

דן מרגלית מארח את הרבנים הראשיים בהיכל שלמה: הרב מרדכי אליהו זצוק"ל - הראשון לציון והרב הראשי לישראל- הרב אברהם שפירא זצוק"ל ודן איתם בנושאים שונים כגון: גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל. חנינה לאנשי המחתרת ולאזרחים יהודיים נוספים בישראל ובגולה. עניין אי חלוקת ארץ ישראל. התחרדות במגזר הדתי, אחדות עם ישראל ועוד
איך אפשר להדליק ולכבות את הגז לצורך אוכל נפש ביום טוב • אש ופתילות כירה חשמלית • גרם כיבוי אש ביום טוב • שיעור יסודי ומפורט לתועלת השומרים על קדושת החג
האם רעיונות בגנות אחיזתינו בארץ ישראל נשמעו רק מאז "הכיבוש הישראלי" או שכבר עוד קודם כניסתינו לארץ ישראל עוד בהיותינו במדבר היו עוד כאלה אנשים?
הצער הנדרש מאיתנו על חורבן הבית • מצווה לשוב בימים אלו בתשובה • זהירות מכניסה למקום סכנה • תקנות שקבעום בבין המצרים • קריעה על מקום המקדש ועל חורבן ערי ישראל
לאכול סעודה רבעית במוצש"ק וכן להשתדל שגם הבעל יאכל
הפיצוי שקיבל אהרון הכהן ע"ה בהדלקת הנרות • הטעמים להדלקת נרות שבת • הצורך שנרות השבת ייראו בעת הסעודה • מקום הדלקת נרות שבת • כיצד תנהג אורחת בהדלקת הנרות • זמן הדלקת נרות שבת
הוצאת שלושה ספרי תורה - מחצית השקל והלכות סת"ם - סלולרי כשר - פרשת זכור - מעלת נשות ישראל
עבודת הרכבת בשבת גרמו לפולמוס המוני סביב שמירת השבת - דעת מרן הרב על חילולי שבת המוניים והצורך בשמירת השבת במרחב הציבורי
מה פירוש המדרש : "כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון" ? - איך נותנים נתינת צדקה מהודרת? - תפילות ימים נוראים ועשרת ימי תשובה - פירוש התוספות שבתפילה "זכרנו לחיים" וכו' - מעלת שמירת השבת וגודל עוון חילול השבת
מתי אפשר להגיע לשמחה אמיתית ושלמה? • מה ההבדל בין שמחה פנימית לשמחה חיצונית • שמחה בקיום תורה ומצוות • תורה מאירה נפש האדם בשמחה אין סופית
לא לפחד מלפגוע בכל מחבל שמנסה לפגוע ביהודים ולחסלו פיזית - עוד לפני שמצליחים במזימתם - במקרה הזה אין לרחם לא על המחבלים או על בני משפחותיהם ועל הסביבה התומכת ולא לירא מאף גורם בעולם!
מהי ההגדרה של מלאכת "בונה" והאם יש מלאכת "בונה" או "סותר" בשערות - מהי הזכות לזכות לבנים תלמידי חכמים - דין שימוש בשעוני שבת בשבת בפירוט ובהרחבה - הנחת מאכלים על האש מערב שבת ובשבת עצמה
מאז ומתמיד הייתה סוגיית גיוס לומדי התורה בוערת בלב השיח במדינת ישראל. בוידאו שלפניכם הרב מתייחס לכך בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים
מדוע אנחנו מתחילים להתוודות עוד קודם סעודה מפסקת? • המנהגים בקרב עדות ישראל באמירת "לך אלי תשוקתי" ו"תפילה זכה" • אכילת סעודה מפסקת כהלכתה
שקידתו העצומה של רב רבנן (כלשונו הטהורה של מרן הרב זצ"ל) הגאון רבי עזרא עטייה ראש ישיבת פורת יוסף.....
כל דיני אמירת "מוריד הטל" וב"טללי ברכה" וכו' בין אם טעה בתחילת תפילת שמונה עשרה או באמצעה - עניין קריעת ים סוף ושביעי של פסח
אם חושש שיש עלו כישוף או כל מני מרעין בישין יקרא בכל יום פרק צא` בתהילים שהוא ויהי נועם ה` עלינו ומעשה ידנו כוננהו וכו` ופעם אחת בכניסה לבית ליד המזוזה ישר והפוך ובמקרים קשים יגיד ז` פעמים ישר ופעם אחת הפוך כסדר כדלכמן:
מה הטעם שתיקנו "פרוזבול" ועל מי חל חובת "שמיטת כספים"? - המתעלם מצדקה ומהלוואה כאילו עובד עבודה זרה - מצוות הלוואה לנצרכים לכך - כוונות לתקיעת שופר - מוצאי שנת שביעית זמן המסוגל לגאולה
היחס המוטעה במערכות החוק והמשפט כלפי התורה ומצוותיה לוקה בבורות מדהימה ובפרשנות מסולפת - מרן הרב מציע לכל המועמדים להחליט בעניינים שברומו של עולם ובעיקר על מנת לא להביך את עם ישראל ח"ו בעיני אומות העולם
ויכוח ישן ועתיק שמתלהט כל פעם מחדש - משפט עברי על פי תורתנו הקדושה או משפט וחוקים על פי הגויים - תורכים אנגלים ושאר ירקות? • מהם היתרונות של משפט על פי דין תורה • שיקום האסיר - השיטה המהירה והבטוחה מחוץ למעגל הפשע
תיעוד מביקורו של מרן הרב בתלמוד תורה "בני ציון" בירושלים - ונשיאת דברים בפני תינוקות של בית רבן המרוגשים מביקורו של הרב
איך ינהג אדם שאכילת סעודה רביעית גורמת לו לצרבת והקאות? - ישיבה בראש השלחן לראש משפחה - הבאת עצמות הבן איש חי לקבורה בארץ - תפילה על בן עד ארבעים יום, איך תנהג אישה שאין בעיניה עדיפות דווקא לבנים זכרים
ודע מה שתשיב! מרן הרב מספר על מפגש בין דתי - מרתק שהיה לו עם אחד מראשי הכנסייה ברוסיה - חכמתו הנפלאה של מרן הרב אליהו
האם כדאי לעשות כפרות רק על כסף או יש עניין מיוחד לעשות כפרות דווקא בתרנגולים? - תפילה מיוחדת לאישה בערב יום הכיפורים - הנהגת האישה בחודש התשיעי להריונה - פיקוח נפש ביום כיפורים ודיני חולה ויולדת - הנהגות מיוחדות ליום הכיפורים
הייחודיות שיש בפסח שחל בשנת השמיטה • מה כלול בדין של לימוד הלכות החג שלושים יום קודם החג • כיצד ינהג אדם שיוצא מביתו כמה ימים לפני חג הפסח • מה יעשה אדם שמוצא חמץ באמצע חג הפסח • מהם "אילני דמלבלבי" – ברכת האילנות • וכיצד יש לנהוג בתענית בכורות?
בעת החורבן האמא שלנו רחל עמדה והתפללה היכן בניי?! • האמא שתמיד מלמדת על בניה זכות וההבטחה מאת הקב"ה לרחל • ושבו בנים לגבולם ! אמן
שמן שנותר מהדלקת נרות חנוכה הוא שמן שהוקצה למצוותו ולכן אין להתשמש בו - כל דיני נותר השמן ביום השמיני מנרות חנוכה וסגולותיו
בצק שמעורב בו חלב האם ברכתו "מזונות" או "המוציא"? - הדלקת נרות שבת בשמן זית או בנרות? - האם מותר לחמם במיקרוגל דברי מאכל בשריים וחלביים? - האם מותר לקחת ויטמנים ותוספי תזונה בשבת? - ברכת שבע ברכות האם מברכים את כל הברכות כולם ללא יוצא מן הכלל?
מצוות הבאת הביכורים תכליתה לדעת שהכל ממנו יתברך • כאשר מתחזקת אצלינו ההבנה הזו אז גם זוכים לשבת ולירש את הארץ • רק האמונה בהקב"ה מביאה אותנו להצלחה בכל תחומי החיים
איזה הנחיה נתן מרן הרב לבנו הגר"ש אליהו שליט"א כשהתמנה לרב הראשי לעיר צפת? - ומדוע התנגד האדמו"ר שחסידיו יגוננו עליו במטריות מהגשם של ארץ ישראל
בתחילה נמענעו חכמים לקבוע את נס פורים לדורות - מדוע? • איזה טענה ניצחת נתנה אסתר כלשבסוף נענו החכמים לבקשתה והסכימו לדעתה
למה אנו לא אומרים בנוסח על הניסים בתפילות חג החנוכה "כשם שעשית ניסים ונפלאות לחשמונאים כן תעשה לנו"? ומדוע אנחנו אומרים בלשון עתיד "ונודה לשמך הגדול"?
דאגתו ואהבתו של הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל לילדי ישראל ושאיפתו שיהיו מורי הוראות בישראל סיפור קטן מתוך רבים....
סיפור יפה על איך שבשר נהפך היות תפוח אדמה?
האם כהנים יכולים להיכנס למערת המכפלה? - האם מותר לעקור עץ עושה פירות - האם ביום טוב מותר להוסיף למיחם חשמלי שפועל מים קרים מהברז? - מה הברכה על פרכיות אורז
מדוע תיקנו שהזכרת "מוריד הטל" בתפילת שמונה עשרה תהיה דווקא בברכת "מחיה המתים" • מה היה מיוחד במן שירד לעם ישראל במדבר •מהי המעלה שיש לאדם צעיר • ביאור על ברכת " אתה חונננו " • מה דינו של אדם המסתפק אם אמר "מוריד הטל"
עד כמה יש להשתדל בפידיון שבויים? - יין של קידוש בכשרות הבד"ץ עדה החרדית - האם מועיל לספרדים? -איך מחזיקים כוס של קידוש? - סגולה להצלחה במשפט
המשא ומתן בין פרעה למשה רבינו רצוף שקרים וחרטות מצד פרעה הרשע • במהלך הדין ודברים פתאום פרעה הרשע דואג לרווחתם של ילדי ישראל • דו שיח על חינוך, אמונה, וביטחון בה'